Regenerative medicine funding policies in Europe and The Netherlands

Gerald de Haan*, Rini de Crom, Elaine Dzierzak, Christine Mummery

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

167 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's1
Tijdschriftnpj Regenerative Medicine
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 5-jan-2017

Citeer dit