Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia

Fikri Zul Fahmi*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)484-486
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBulletin of Indonesian Economic Studies
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2-sep-2015

  Citeer dit