Regional marketing to change regional images: the example of the Groningen province campaign

P.H. Pellenbarg, W.J. Meester

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)23 - 39
Aantal pagina's17
TijdschriftJournal of European Spatial Research and Policy
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit