Registration of epiduroscopic findings in patients with chronic low back pain radiating to the leg (clbp-r)

L.M. Dick, F. Wille, F. Masir, A.P. Wolff, G.J. Groen, K.C.P. Vissers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)52
Aantal pagina's1
TijdschriftPain practice
Volume9
Nummer van het tijdschriftS1
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit