Relative Age Effects in Dutch Adolescents: Concurrent and Prospective Analyses

Bertus F. Jeronimus*, Nikolaos Stavrakakis, Rene Veenstra, Albertine J. Oldehinkel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
326 Downloads (Pure)

Zoekresultaten