Relative, Contingent, Determined: The Category 'History'and Its Methodological Dilemma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)905-912
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of the American Academy of Religion
Volume71
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2003

Citeer dit