Religion and the natural and virtual environments: introduction

Julia Martínez-Ariño*, Siniša Zrinščak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-7
Aantal pagina's7
TijdschriftZeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik
Volume6
Vroegere onlinedatum23-feb.-2022
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit