Remaining Need for In Vitro Test to Elucidate 5-Hydroxytryptamine 2C Receptor Functioning

Svetlana A. Ivanova, Melloney J. Droge, Haukeline H. Volders, Bernard J. van Vliet, Nikolay A. Bokhan, Fokko J. Bosker, Anton J. M. Loonen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)410-411
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Psychopharmacology
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum14-jun.-2018
DOI's
StatusPublished - aug.-2018

Citeer dit