Reply to Eens et al. Urban noise can alter sexual selection on bird song

Wouter Halfwerk*, Sander Bot, Jasper Buikx, Marco van der Velde, Jan Komdeur, Carel ten Cate, Hans Slabbekoorn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
230 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E209-E209
Aantal pagina's1
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume109
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 31-jan-2012

Citeer dit