Reply to: ‘From coagulation imbalance to prediction of advanced chronic liver disease decompensation: The wind of change?’

Bernhard Scheiner, Lorenz Balcar, Ton Lisman*, Mattias Mandorfer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
21 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e27-e28
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume79
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul.-2023

Citeer dit