Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel

Eliora van der Hout, Anthonie Lucardie, Arjan Marchand, Gerrit Voerman, Wytze van der Woude

  OnderzoeksoutputProfessional

  1288 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Representatie, fractiediscipline en financiering: Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. (Burgerforum Kiesstelsel)
  Recentelijk is een aantal voorstellen tot wijziging van het huidige Nederlandse kiesstelsel de revue gepasseerd. In de hoofdlijnennotitie ‘Naar een sterker parlement’ werd bijvoorbeeld een stelsel voorgesteld waarin de kiezer twee stemmen uitbrengt: één voor een vertegenwoordiger van zijn of haar district en één voor een landelijke lijst. Daarnaast ligt er een voorstel om de voorkeursdrempel te verlagen tot 12,5% van de kiesdeler en wordt door sommigen ook wel gelonkt naar een stelsel als het Britse meerderheidsstelsel of het Ierse stelsel van de overdraagbare stem. De keuze voor een van deze stelsels betekent dat de wijze waarop de gekozen volksvertegenwoordiging de bevolking als geheel vertegenwoordigt zal veranderen. Waar in het huidige stelsel de volksvertegenwoordiging bijvoorbeeld een afspiegeling vormt van de samenleving in de zin dat groepen als christen-democraten, sociaal-democraten en liberalen evenredig zijn vertegenwoordigd, zal dit bij de keuze voor een stelsel als het Britse niet aan de orde zijn. Voor een beschrijving van de verschillende manieren waarop een volksvertegenwoordiging de bevolking als geheel kan vertegenwoordigen wordt in dit rapport gebruik gemaakt van Pitkin’s toonaangevende boek ‘The Concept of Representation’ . Zij onderscheidt hierin vier vormen van representatie, die volgens haar allen verschillende toepassingen zijn van de basisbetekenis ervan, namelijk “het in zekere zin aanwezig stellen van iets dat niettemin niet letterlijk of in feite aanwezig is” . Voor elk van de vier vormen van representatie zal een aantal veranderingen worden beschreven die zich naar verwachting voordoen wanneer wordt gekozen voor één van de voorgestelde alternatieve stelsels. De stelsels die worden bestudeerd zijn het gemengde stelsel zoals dat werd voorgesteld in de hoofdlijnennotitie , het Duitse gemengde stelsel voorzover dat hiervan afwijkt, het Britse meerderheidsstelsels en het Ierse stelsel van de overdraagbare stem. Ook wordt een stelsel dat verschilt van het huidige in het feit dat de voorkeurdrempel is verlaagd geanalyseerd.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieDen Haag
  UitgeverijMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Aantal pagina's246
  ISBN van geprinte versie978-90-5414-117-4
  StatusPublished - feb.-2007

  Citeer dit