Resection of Kommerell Diverticulum and Reimplantation of Aberrant Left Subclavian Artery in Right Aortic Arch Vascular Ring

Elham Bidar, Sara C. Arrigoni, Ryan E. Accord*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  56 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)561-563
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSeminars in thoracic and cardiovascular surgery
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit