Resilience of harbor porpoises to anthropogenic disturbance: Must they really feed continuously?

Jeroen P.A. Hoekendijk, Jerome Spitz, Andrew J. Read, Mardik F. Leopold, Michael C. Fontaine*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)258-264
Aantal pagina's7
TijdschriftMarine Mammal Science
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2018

Citeer dit