Resilience of harbor porpoises to anthropogenic disturbance: Must they really feed continuously?

Jeroen P.A. Hoekendijk, Jerome Spitz, Andrew J. Read, Mardik F. Leopold, Michael C. Fontaine*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)258-264
Aantal pagina's7
TijdschriftMarine Mammal Science
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2018

Citeer dit