RESOLUTION OF ENDO-BICYCLO[3.3.1]NON-6-EN-3-CARBOXYLIC ACID AND ITS CONVERSION TO OPTICALLY-ACTIVE ADAMANTANONES

H NUMAN, CB TROOSTWIJK, JH WIERINGA, H WYNBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1761-1764
Aantal pagina's4
TijdschriftTetrahedron Letters
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 1977

Citeer dit