Response to Suttle et al., Post-Traumatic Growth in Parents following Their Child's Death in a Pediatric Intensive Care Unit (DOI: 10.1089/jpm.2021.0290)

Maarten C. Eisma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)529-530
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Palliative Medicine
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 30-mrt.-2022

Citeer dit