Response to: "The use of ultrasound for the estimation of muscle mass: one site fits most?"

Willemke Nijholt*, Harriet Jager-Wittenaar, Aldo Scafoglieri, Johannes S. M. Hobbelen, Cees van der Schans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
198 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)627-628
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of cachexia sarcopenia and muscle
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2018

Citeer dit