Rethinking recommendations for screening for depression in primary care

Brett D. Thombs*, James C. Coyne, Pim Cuijpers, Peter de Jonge, Simon Gilbody, John P. A. Ioannidis, Blair T. Johnson, Scott B. Patten, Erick H. Turner, Roy C. Ziegelstein

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

137 Citaten (Scopus)
358 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)413-418
Aantal pagina's6
TijdschriftCanadian Medical Association Journal
Volume184
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 6-mrt-2012

Citeer dit