Review of: Fires of Faith: Catholic England Under Mary Tudor

John Flood*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  154 Citaten (Scopus)
  443 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1331-1332
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRenaissance Quarterly
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit