Review of R. Stout, The inner life of a rational agent. In defence of philosophical behaviourism

Frank Hindriks*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

41 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)246-249
Aantal pagina's4
TijdschriftMind
Volume119
Nummer van het tijdschrift473
DOI's
StatusPublished - jan.-2010

Citeer dit