Riding the waves: evidence for a beneficial effect of increased water intake in autosomal dominant polycystic kidney disease patients?

E. Meijer, N. F. Casteleijn

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1615-1617
Aantal pagina's3
TijdschriftNephrology, Dialysis, Transplantation
Volume29
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2014

Citeer dit