Risk factors for developing cardiac disease in late middle-aged and older men and women: A prospective study

GIJM Kempen*, CHM van Jaarsveld, E van Sonderen, R Sanderman, J Ormel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1575-1577
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American Geriatrics Society
Volume49
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov.-2001

Citeer dit