Risk Shifts in the Gig Economy: The Normative Case for an Insurance Scheme against the Effects of Precarious Work

Friedemann Bieber*, Jakob Moggia

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)281-304
Aantal pagina's24
TijdschriftJournal of Political Philosophy
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum19-aug-2020
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit