Rituximab in the treatment of Sjögren's syndrome: Is It the Right or Wrong Drug?

Hendrika Bootsma*, Frans G. M. Kroese, Arjan Vissink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1346-1349
Aantal pagina's4
TijdschriftArthritis & Rheumatology
Volume69
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul-2017

Citeer dit