Wortelresorptie als gevolg van orthodontische behandeling

C F W Sondeijker*, J C Maltha, Anne Marie Kuijpers-Jagtman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  Samenvatting. Apicale wortelresorptie is een biologisch proces dat
  op gang komt wanneer een orthodontische kracht op een gebitselement
  wordt uitgeoefend en lokale necrose van het parodontale ligament optreedt.
  Macrofagen zorgen ervoor dat het necrotische weefsel wordt verwijderd.
  Hierdoor kunnen differentiërende osteoclasten en aan het vrijgekomen
  tandoppervlak hechten en dan wortelresorptie veroorzaken. Er bestaat veel
  onzekerheid onder mondzorgverleners hoe om te gaan met klinisch relevante
  apicale wortelresorptie (≥ 2 mm) tijdens of na een orthodontische behandeling.
  Om meer inzicht te krijgen en de kwaliteit van zorg te verbeteren werd vanuit
  de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten een klinische richtlijn
  ontwikkeld. Er zijn aanbevelingen geformuleerd voor het diagnosticeren van
  apicale wortelresorptie, mogelijke risicofactoren en het behandelbeleid om
  in de praktijk adequaat op dit probleem te kunnen reageren.

  SUMMARY
  Root resorption as a result of orthodontic treatment
  Apical root resorption is a biological process induced when orthodontic
  force is exerted on a tooth and local necrosis of the periodontal
  ligament occurs. Macrophages remove the necrotic tissue. In this way,
  differentiating osteoclasts can both attach to the now available dental
  surface and can then provoke root resorption. There is considerable
  uncertainty among dental practitioners on how to deal with clinically
  relevant apical root resorption (≥2 mm) during or after orthodontic
  treatment. To increase understanding and to improve the quality of care,
  the Dutch Association of Orthodontists has developed a clinical practice
  guideline. Recommendations have been formulated for the diagnosis of
  apical root resorption, possible risk factors and treatment management in
  order to respond adequately to this problem in practice.
  Vertaalde titel van de bijdrageRoot resorption as a result of orthodontic treatment
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)691-698
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNederlands tijdschrift voor tandheelkunde
  Volume127
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusPublished - dec-2020

  Keywords

  • Dentists
  • Humans
  • Periodontal Ligament
  • Professional Role
  • Root Resorption/etiology
  • Tooth Movement Techniques
  • Tooth Root

  Citeer dit