rTMS treatment of visual hallucinations using a connectivity-based targeting method - A case study

Azzurra Invernizzi*, Hinke N Halbertsma, Martijn van Ackooij, Leonie Bais, Jeffrey Boertien, Remco J Renken, Frans W Cornelissen, Teus van Laar

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
214 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1622-1624
Aantal pagina's3
TijdschriftBrain stimulation
Volume12
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum13-sep.-2019
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit