Ruimte voor Rechtsvorming: een onderzoek naar adequate instrumenten voor afhandeling en rechtsvorming door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

OnderzoeksoutputAcademic

307 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is zowel geschilbeslechter als rechtsvormer. Haar geschilbeslechtende taak ontleent de Afdeling aan het feit dat overheid en burgers royaal gebruik maken van de mogelijkheid hun geschil ter beoordeling aan haar voor te leggen. De taak van de Afdeling als rechtsvormer vloeit voort uit haar hoedanigheid van hoogste bestuursrechter. Tussen beide taken bestaat een inherente spanning. De wens om elke afzonderlijke (hoger)beroepszaak zo gedegen, snel en effectief mogelijk af te handelen, kan in strijd komen met de noodzaak om de rechtsvormende taak als hoogste bestuursrechter inhoud te geven. In dit boek is de vraag aan de orde hoe de procedure bij de Afdeling bestuursrecht-spraak zo kan worden vormgegeven, dat beide taken het volle pond krijgen. Daartoe is zowel in kaart gebracht op welke wijze de Afdeling de aan haar voorgelegde ge-schillen behandelt, als ook welke alternatieven er zijn voor de wijze waarop de afhan-deling van (met name) hogerberoepszaken op dit moment is georganiseerd. Het onderzoek biedt daarmee niet alleen een uniek beeld van de werkwijze van de Afdeling bestuursrechtspraak, maar ook een grondige inventarisatie van een mogelij-ke alternatieve vormgeving van de procedure van (hoger) beroep. Het onderzoek mondt uit in een aantal aanbevelingen die beogen te bewerkstelligen dat de ruimte voor rechtsvorming wordt vergroot, zonder dat dit ten koste gaat van een snelle en effectieve beslechting van geschillen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridische uitgevers
Aantal pagina's195
ISBN van geprinte versie978-90-5454-938-3
StatusPublished - 2007

Keywords

  • Administrative Procedure
  • Administrative Law
  • Bestuursrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • 86.56
  • 86.55

Citeer dit