Sachs of Easterly als gids voor ontwikkelingshulp?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  71 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Momenteel woedt een krachtig debat over de (on)zin van ontwikkelingshulp, waarin twee Amerikaanse economen de toon aangeven: Jeffrey Sachs en William Easterly. In dit debat spelen naast economische ook moreel-politieke factoren een voorname rol. Dit artikel analyseert de opvattingen van bovengenoemde auteurs vanuit een politiekethische invalshoek. De conclusie luidt dat hun beider voorstellen tot
  hulpvernieuwing een adequate ethische en beleidsmatige basis missen en aldus politiek-ethisch tekortschieten. Ten opzichte van de toekomst van ontwikkelingshulp past een houding van behoedzaamheid.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)118 - 132
  Aantal pagina's15
  TijdschriftTPEdigitaal
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit