Salem Rewritten Again: Arthur Miller, Maryse Condé, and Appropriating the Bildungsroman

Suzanne Manizza Roszak*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)113-126
Aantal pagina's14
TijdschriftComparative Literature
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit