Scaffolding the communication of people with congenital deafblindness: An analysis of sequential interaction patterns

Saskia Damen, Marleen J. Janssen, Wied A.J.J.M. Ruijssenaars, Carlo Schuengel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)24-33
Aantal pagina's10
TijdschriftAmerican Annals of the Deaf
Volume162
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit