Scalable controllability analysis of structured networks

Jiajia Jia, Brayan Shali*, Henk van Waarde, Kanat Camlibel, Harry L. Trentelman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftIEEE Transactions on Control of Network Systems
StatusSubmitted - 16-dec.-2020

Citeer dit