Screening for diabetes - Targeted screening causes less stress than mass screening, but there is insufficient evidence to advocate either

Ronald P. Stolk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)457-458
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Medical Journal
Volume335
Nummer van het tijdschrift7618
DOI's
StatusPublished - 8-sep-2007

Citeer dit