Sectoral productivity trends: convergence islands in oceans of non-convergence

Fulvio Castellacci, Bart Los, Gaaitzen de Vries

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)983-1007
TijdschriftJournal of Evolutionary Economics
Volume24
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2014

Citeer dit