Seksuele gezondheid bij transvrouwen: Een onderzoek naar relevante aspecten van seksuele gezondheid en gewenste zorg voor en na de vaginoplastiek

Daniëlle (BA) Kroeze*, Tim Schäfer, Sarah M Burke

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  31 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een geslachtsbevestigende operatie heeft grote invloed op de zelfbeleving, sociale relaties, de lichamelijke en mentale gezondheid van transgender personen. Eerder onderzoek heeft gewezen op het belang van het begrijpen van de
  verandering van seksuele gezondheid en het ervaren van het genitaal pre- en post-vaginoplastiek bij trans vrouwen.
  Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de diverse relevante aspecten van seksuele gezondheid bij
  trans vrouwen voor en na de vaginoplastiek. Daarnaast was er oog voor de zorg die trans vrouwen wensen rondom
  de genitale genderbevestigende operatie. Dit artikel beschrijft een kwalitatief onderzoek, waarbij middels een focusgroep onder zorgverleners van het genderteam binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en
  zeven diepte-interviews met trans vrouwen na vaginoplastiek data zijn verzameld. De verzamelde gegevens zijn vervolgens geanalyseerd middels thematische analyse. In het antwoord op de vraag welke relevante aspecten rondom
  het onderwerp seksuele gezondheid voor en na vaginoplastiek meespelen bij trans vrouwen konden vijf verschillende
  thema’s met bijbehorende deelthema’s worden geïdentificeerd, te weten: seksuele activiteit, mentaal welzijn, partnerrelatie, vormgeving van seksualiteit en zichzelf postoperatief ontdekken. In de inrichting van de zorg rondom seksuele gezondheid voor en na de vaginoplastiek bleek het voor trans vrouwen vooral belangrijk op een open manier
  in gesprek te gaan met de zorgverleners en tijd te nemen om dit onderwerp te bespreken tijdens de postoperatieve
  controles.
  Ondanks de beperkingen binnen dit onderzoek, zoals includering van een kleine onderzoekspopulatie en het risico
  op onderzoeksbias door de plaats van de onderzoeker binnen het genderteam van het UMCG, konden er duidelijke
  hoofdthema’s en deelthema’s worden gevonden die een belangrijke rol spelen in de seksuele gezondheid van trans
  vrouwen. Wij adviseren de genoemde thema’s als leidraad te gebruiken binnen de gesprekken tijdens postoperatieve
  controles.
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)128-139
  Aantal pagina's13
  TijdschriftTijdschrift voor Seksuologie
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - dec.-2023

  Citeer dit