Self-correction in science: Meta-analysis, bias and social structure

Justin P. Bruner*, Bennett Holman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)93-97
Aantal pagina's5
TijdschriftStudies in History and Philosophy of Science. Part A
Volume78
Vroegere onlinedatumdec-2018
DOI's
StatusPublished - 2-feb-2019

Citeer dit