Semirecumbent position in intensive care patients - Reply

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1013-1014
Aantal pagina's2
TijdschriftLANCET
Volume355
Nummer van het tijdschrift9208
StatusPublished - 18-mrt.-2000

Citeer dit