Sensitivity of chaotic behavior to low optical frequencies of a double-beam torsional actuator

F. Tajik, M. Sedighi, A. A. Masoudi, H. Waalkens, G. Palasantzas*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
186 Downloads (Pure)

Samenvatting

We investigate here how the optical properties at low frequencies affect the actuation dynamics and emerging chaotic behavior in a double-beam torsion actuator at nanoscale separations (

Originele taal-2English
Artikelnummer012201
Aantal pagina's13
TijdschriftPhysical Review E
Volume100
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jul.-2019

Citeer dit