Setting the stage for increasing diversity in congenital cardiology: let's celebrate the 75th anniversary of the Blalock-Thomas-Taussig shunt

Quint A. J. Hagdorn*, Rolf M. F. Berger

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)446-447
Aantal pagina's2
TijdschriftCardiology in the young
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2020

Citeer dit