Several dehydrogenases and kinases compete for endocytosis from plasma by rat tissues

M.K. Bijsterbosch*, A.M. Duursma, M.J. Smit, O.J.M. Bos, J.M.W. Bouma, M. Gruber

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)409-417
  Aantal pagina's9
  TijdschriftBiochemical Journal
  Volume229
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit