Sex Differences in Early Rhythm Control of Atrial Fibrillation in the EAST-AFNET 4 Trial

EAST-AFNET 4 Trial Investigators, Isabelle C Van Gelder*, Neda Khalilian Ekrami, Katrin Borof, Thomas Fetsch, Christina Magnussen, Bart A Mulder, Renate Schnabel, Karl Wegscheider, Michiel Rienstra, Paulus Kirchhof

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
54 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)845-847
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume81
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 28-feb.-2023

Citeer dit