Sexual harassment of adolescents perpetrated by teachers and by peers: an exploration of the dynamics of power, culture and gender in secondary schools

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)231 - 244
Aantal pagina's14
TijdschriftSex Roles
Volume48
Nummer van het tijdschrift5-6
StatusPublished - 2003

Citeer dit