Sexual size dimorphism, prey morphology and catch success in relation to flight mechanics in the peregrine falcon: A simulation study

Robin Mills*, Graham K. Taylor, Charlotte K. Hemelrijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
216 Downloads (Pure)

Zoekresultaten