Shearing of particles during crack growth in polymer blends

K.G.W. Pijnenburg, A.C. Steenbrink, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
268 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5761 - 5771
Aantal pagina's11
TijdschriftPolymer
Volume40
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusPublished - 1999

Citeer dit