Signaling in a Rent-Seeking Contest with One-Sided Asymmetric Information

Pim Heijnen*, Lambert Schoonbeek

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Signaling in a Rent-Seeking Contest with One-Sided Asymmetric Information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Keyphrases