Simulating the emergence of task rotation

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5
TijdschriftJournal of Artificial Societies and Social Simulation
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006

Citeer dit