Simulation of fracture of cementitious composites with explicit modeling of microstructural features

M.G.A. Tijssens, B.L.J. Sluys, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
358 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1245 - 1263
Aantal pagina's19
TijdschriftEngineering Fracture Mechanics
Volume68
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 2001

Citeer dit