Simulation of mode I crack growth in polymers by crazing

M.G.A. Tijssens, E. van der Giessen, B.L.J. Sluys

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
371 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7307 - 7327
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume37
Nummer van het tijdschrift48-50
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit