Simulation of the behaviour of FCC polycrystals during reversed torsion

P.D. Wu, K.W. Neale, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

79 Citaten (Scopus)
376 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1199 - 1219
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Journal of Plasticity
Volume12
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit