Skin-Tissue-sparing Excision with Electrosurgical Peeling: A Case Series in Hidradenitis Suppurativa

Ineke C. Janse*, Joke Hellinga, Janine L. Blok, Edwin R. van den Heuvel, Julia R. Spoo, Marcel F. Jonkman, Jorrit B. Terra, Barbara Horvath

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
280 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)390-391
Aantal pagina's2
TijdschriftActa dermato-venereologica
Volume96
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit