Slicing Up Global Value Chains

Marcel P. Timmer*, Abdul Azeez Erumban, Bart Los, Robert Stehrer, Gaaitzen J. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

461 Citaten (Scopus)
625 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)99-118
Aantal pagina's20
TijdschriftJournal of Economic Perspectives
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit