SMOOTH-MUSCLE CELL SEEDING IN BIODEGRADABLE GRAFTS IN RATS - A NEW METHOD TO ENHANCE THE PROCESS OF ARTERIAL-WALL REGENERATION

[No Value] YUE, B VANDERLEI, JM SCHAKENRAAD, GH VANOENE, JH KUIT, J FEIJEN, CRH WILDEVUUR

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)206-212
Aantal pagina's7
TijdschriftSurgery
Volume103
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb-1988

Citeer dit